PHỔ CẬP

PHỔ CẬP

UBND XÃ HÒA QUANG BẮC

BCĐ-PCGD-XMC

 

Số: 02/KH-PCHQ1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hòa Quang Bắc, ngày 06 tháng 11 năm 2014

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức điều tra phổ cập giáo dục- Xóa mù chữ.

Năm học 2014-2015

 

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-PGDĐT, ngày 12/08/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Hòa về việc tổ chức điều tra phổ cập giáo dục – xóa mù chữ năm học 2014-2015, đơn vị trường TH Hòa Quang1 đại diện ban chỉ đạo điều tra phổ cập giáo dục – xóa mù chữ xã Hòa Quang Bắc đề ra kế hoạch hoạt động cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1.Mục đích: Sử dụng hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo thiết kế để quản lý thống nhất dữ liệu phổ cập giáo dục từ cơ sở xã phường đến huyện, tỉnh và cả nước.

2. Yêu cầu: Giúp cho các cấp quản lý từ xã, đến huyện, tỉnh thu thập thông tin, điều tra cập nhật và sử dụng để quản lý một cách đồng bộ.

II. NỘI DUNG:

1. Công tác chỉ đạo:

- Thay mặt ban chỉ đạo PCGD-XMC xã Hòa Quang Bắc, đồng chí Đoàn Kim Quang – Hiệu trưởng trường Tiểu học Hòa Quang 1- Phó ban chỉ đạo PCGD-XMC lập tờ trình xin ý kiến chỉ đạo của xã để thực hiện công tác điều tra.

- Trưởng Ban chỉ đạo công tác PCGD-XMC xã Hòa Quang Bắc( Ông: Phan Thanh Đồng - Phó Chủ tịch xã Hòa Quang Bắc) triệu tập hiệu trưởng, phụ trách phổ cập các trường và 08 trưởng thôn về xã họp thống nhất cách điều tra đồng bộ và hiệu quả nhất.

- Trường TH Hòa Quang 1 chịu trách nhiệm phân công CBGV-CNV của 04 trường trên địa bàn xã Hòa Quang Bắc thành 08 tổ phối hợp đi điều tra từng hộ gia đình có cán bộ cơ sở từng thôn dẫn đến từng hộ gia đình.

2. Tiến hành điều tra:

- Phát phiếu điều tra cho từng tổ điều tra và phân công tổ trưởng từng thôn để dễ kiểm tra đối chiếu.

- Tổ trưởng tổng hợp phiếu điều tra, cập nhật đánh số thứ tự và nộp về trường THCS Hòa Quang để đóng tập 50 hộ/1 tập.

- Sau khi kiểm tra phiếu điều tra, xử lý các thiếu sót, các tổ trưởng phân công CBGV-CNV biết rành vi tính để nhập dữ liệu phiếu điều tra của tổ mình vào phần mềm quản lý phổ cập giáo dục – xóa mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai.

Trên đây là kế hoạch tổ chức điều tra phổ cập giáo dục – xóa mù chữ năm 2014-2015 của xã Hòa Quang Bắc đã triển khai và thực hiện./.

 

                                                                                                                                       TM.BAN CHỈ ĐẠO

                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                                       ĐOÀN KIM QUANG