Tham gia hoạt động lao động vệ sinh và thu gom giấy vụn làm quỹ kế hoạch nhỏ

 Các lớp tổ chức tham gia hoạt động lao động vệ sinh và  thu gom giấy vụn làm quỹ kế hoạch nhỏ góp phần làm sạch cảnh quan môi trường.

Bài viết liên quan