Thời khóa biểu khối 5

Thời khóa biểu khối 5

 

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 5A- NĂM HỌC 2017 – 2018

(Áp dụng từ ngày 15/ 01/2018)

GV: Lê Hữu Chu - Điểm trường chính Mậu Lâm Bắc

 

Buổi sáng

(từ 7g – 10g 40)

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

Chào cờ

LT & câu

Tập đọc

LT & câu

TLV

2

Tập đọc

TLV

Toán

Âm nhạc

Toán

3

Thể dục

Toán

Chính tả

Toán

Địa lí

Ra chơi, thể dục giữa giờ

4

Toán

Lịch sử

Kể chuyện

Thể dục

Khoa học

5

Kĩ thuật

Khoa học

Mĩ thuật

Đạo đức

SHTT

 

Buổi chiều

(từ 13g40 – 16g 40)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Tin học

 

Ra chơi, thể dục giữa giờ

3

 

 

 

Tin học

 

4

 

 

 

Anh văn

 

5

 

 

 

Anh văn

 

 

*GVCN dạy MT                                               P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                    Nguyễn Tấn Nhân

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 5B- NĂM HỌC 2017 – 2018

(Áp dụng từ ngày 15/ 01/2018)

 GV: Bùi Xuân Lộc - Điểm trường chính Mậu Lâm Bắc

 

Buổi sáng

(từ 7g – 10g 40)

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

Chào cờ

LT & câu

Tập đọc

LT & câu

Toán

2

Tập đọc

TLV

Toán

Toán

TLV

3

Toán

Toán

Chính tả

Thể dục

Địa lí

Ra chơi, thể dục giữa giờ

4

Thể dục

Lịch sử

Kể chuyện

Đạo đức

Khoa học

5

Kĩ thuật

Âm nhạc

Khoa học

Mĩ thuật

SHTT

 

Buổi chiều

(từ 13g40 – 16g 40)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Anh văn

 

Ra chơi, thể dục giữa giờ

3

 

 

 

Anh văn

 

4

 

 

 

Tin học

 

5

 

 

 

Tin học

 

                                                                  P. HIỆU TRƯỞNG

*GVCN dạy MT

 

                                                                                  Nguyễn Tấn Nhân

 

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 5C- NĂM HỌC 2017 – 2018

(Áp dụng từ ngày 15/ 01/2018)

  GV: Trịnh Quốc Thắng - Điểm trường chính Mậu Lâm Bắc

 

Buổi sáng

(từ 7g – 10g 40)

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

Chào cờ

LT & câu

Tập đọc

Âm nhạc

TLV

2

Tập đọc

TLV

Toán

Thể dục

Toán

3

Toán

Toán

Chính tả

LT & câu

Địa lí

Ra chơi, thể dục giữa giờ

4

Kĩ thuật

Khoa học

Lịch sử

Toán

Khoa học

5

Thể dục

Kể chuyện

Mĩ thuật

Đạo đức

SHTT

 

Buổi chiều

(từ 13g40 – 16g 40)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

Tin học

 

 

Ra chơi, thể dục giữa giờ

3

 

 

Tin học

 

 

4

 

 

Anh văn

 

 

5

 

 

Anh văn

 

 

                                                                   P. HIỆU TRƯỞNG

*GVCN dạy MT

                                                                              

                                                                                  Nguyễn Tấn Nhân