Thời khóa biểu khối 4

Thời khóa biểu khối 4

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 4A- NĂM HỌC 2017 – 2018

(Áp dụng từ ngày 15/ 01/2018)

  GV: Hồ Xuân Tráng, Phân trường: Hạnh Lâm

Buổi sáng

(từ 7g -10g)

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

Chào cờ

TLV

Tập đọc

LT & câu

TLV

2

Thể dục

Toán

Toán

Toán

Toán

3

Âm nhạc

LT & câu

Thể dục

Địa lí

Khoa học

Ra chơi, thể dục giữa giờ

4

Tập đọc

Kĩ thuật

Chính tả

Mĩ thuật

Kể chuyện

5

Toán

Đạo đức

Khoa học

Lịch sử

SHTT

 

Buổi chiều

(từ 13g40-16g)

1

 

 

 

 

 

2

 

Tin học

 

 

 

Ra chơi, thể dục giữa giờ

3

 

Tin học

 

 

 

4

 

Anh văn

 

 

 

5

 

Anh Văn

 

 

 

                                                                          P. HIỆU TRƯỞNG

*GVCN dạy MT

 

                                                                                            Nguyễn Tấn Nhân

 

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 4B- NĂM HỌC 2017 – 2018

(Áp dụng từ ngày 15/ 01/2018)

  GV: Trần Thị Sâm -  Điểm trường chính Mậu Lâm Bắc

Buổi sáng

(từ 7g – 10g 00)

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

 

 

 

 

Tin học

2

 

 

 

 

Tin học

3

 

 

 

 

Anh văn

Ra chơi, thể dục giữa giờ

4

 

 

 

 

Anh văn

5

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

(từ 13g00 – 16g 40)

1

Tập đọc

TLV

Tập đọc

Chính tả

TLV

2

Thể dục

Thể dục

Toán

Toán

Toán

3

Toán

Toán

Âm nhạc

Kể chuyện

LT & câu

Ra chơi, thể dục giữa giờ

4

Đạo đức

LT & câu

Địa lí

Lịch sử

Khoa học

5

SHDC

Khoa học

Kĩ thuật

Mĩ thuật

SHTT

                                                                 P. HIỆU TRƯỞNG

*GVCN dạy MT

 

                                                                                Nguyễn Tấn Nhân

 

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 4C- NĂM HỌC 2017 – 2018

(Áp dụng từ ngày 15/ 01/2018)

 GV: Nguyễn Thị Hân - Điểm trường chính Mậu Lâm Bắc

 

 

Buổi sáng

(từ 7g – 10g 00)

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

1

 

 

 

Tin học

 

 

2

 

 

 

Tin học

 

 

3

 

 

 

Anh văn

 

 

Ra chơi, thể dục giữa giờ

 

4

 

 

 

Anh văn

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

(từ 13g00 – 16g 40)

1

Tập đọc

TLV

Tập đọc

Chính tả

TLV

 

2

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

 

3

Thể dục

LT & câu

Địa lí

Lịch sử

Thể dục

 

Ra chơi, thể dục giữa giờ

 

4

Đạo đức

Khoa học

Âm nhạc

Khoa học

LT & câu

 

5

SHDC

Kĩ thuật

  Kể chuyện

Mĩ thuật

SHTT

 

          

                                                             P. HIỆU TRƯỞNG

 

*GVCN dạy MT

                                                                              Nguyễn Tấn Nhân

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 4D- NĂM HỌC 2017 – 2018

(Áp dụng từ ngày 15/ 01/2018)

GV: Lê Văn Khôi - Điểm trường chính Mậu Lâm Bắc

 

Buổi sáng

(từ 7g – 10g)

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

 

 

 

 

Anh văn

2

 

 

 

 

Anh văn

3

 

 

 

 

Tin học

Ra chơi, thể dục giữa giờ

4

 

 

 

 

Tin học

5

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều

(từ 13g00 – 16g 40)

1

Tập đọc

TLV

Tập đọc

Chính tả

TLV

2

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

3

Đạo đức

Thể dục

Địa lí

Kể chuyện

LT & câu

Ra chơi, thể dục giữa giờ

4

Thể dục

LT & câu

Khoa học

Lịch sử

Khoa học

5

SHDC

Kĩ thuật

Âm nhạc

Mĩ thuật

SHTT

        

                                                               P. HIỆU TRƯỞNG

*GVCN dạy MT

 

                                                                              Nguyễn Tấn Nhân