Thời khóa biểu khối 3

Thời khóa biểu khối 3

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 3A - NĂM HỌC 2017 – 2018

(Áp dụng từ ngày 15/ 01/2018)

GV: Võ Thị Lệ Tâm, Phân trường: Hạnh Lâm

Buổi sáng

(từ 7g -10g40)

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

1

Chào cờ

Thể dục

TĐ - KC

LT & câu

TLV

 

2

Tập đọc

Toán

TĐ - KC

Mĩ thuật

Toán

 

3

Toán

Chính tả

Toán

Toán

Chính tả

 

Ra chơi, thể dục giữa giờ

 

4

Âm nhạc

Tập viết

Thể dục

Thủ công

TNXH

 

5

Đạo đức

 

TNXH

Rèn Toán (TV)

SHTT

 

 

 

Buổi chiều

(3 tiết - từ 13g40-16g40)

1

 

Anh Văn

 

 

 

 

2

 

Anh Văn

 

 

 

 

Ra chơi, thể dục giữa giờ

 

 

3

 

Tin học

 

 

 

 

 

 

Tin học

 

 

 

 

                                                                                             P. HIỆU TRƯỞNG

*GVCN dạy 01 tiết Thể dục (thứ ba) và MT

                                                                             

                                                                                                Nguyễn Tấn Nhân

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 3B - NĂM HỌC 2017 – 2018

(Áp dụng từ ngày 15/ 01/2018)

 GV: Đinh Thị Kim Hợp - Điểm trường chính Mậu Lâm Bắc

 

Buổi sáng

(từ 7g – 10g)

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

Tin học

 

 

 

 

2

Tin học

 

 

 

 

3

Anh văn

 

 

 

 

Ra chơi, thể dục giữa giờ

4

Anh văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều (5 tiết-từ 13g00 – 16g 40)

1

 

Tập đọc

Âm nhạc

TLV

Chính tả

2

TĐ - KC

Chính tả

LT & câu

Thể dục

Thể dục

3

TĐ - KC

Toán

Toán

Toán

Toán

Ra chơi, thể dục giữa giờ

4

Toán

Đạo đức

TNXH

Tập viết

TNXH

5

SHDC

Rèn Toán (TV)

Thủ công

Mĩ thuật

SHTT

                                                                            P. HIỆU TRƯỞNG

*GVCN dạy 01 tiết Thể dục (thứ năm) và MT

 

                                                                                               Nguyễn Tấn Nhân

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 3C - NĂM HỌC 2017 – 2018

(Áp dụng từ ngày 15/ 01/2018)

  GV: Nguyễn Thị Kim Yến - Điểm trường chính Mậu Lâm Bắc

 

Buổi sáng

(từ 7g – 10g )

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

Anh văn

 

 

 

 

2

Anh văn

 

 

 

 

3

Tin học

 

 

 

 

Ra chơi, thể dục giữa giờ

4

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều(5 tiết- từ 13g00 – 16g 40)

1

 

Tập đọc

LT & câu

TLV

Toán

2

TĐ - KC

Chính tả

Âm nhạc

Toán

Chính tả

3

TĐ - KC

Toán

Toán

Thể dục

TNXH

Ra chơi, thể dục giữa giờ

4

Toán

Đạo đức

TNXH

Tập viết

Thể dục

5

SHDC

Rèn Toán (TV)

Thủ công

Mĩ thuật

SHTT

 

                                                                                           P. HIỆU TRƯỞNG

*GVCN dạy 01 tiết Thể dục (thứ năm) và MT

 

                                                                                              Nguyễn Tấn Nhân

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 3D - NĂM HỌC 2017 – 2018

(Áp dụng từ ngày 15/ 01/2018)

 GV: Lê Thị Tạo - Điểm trường chính Mậu Lâm Bắc

 

Buổi sáng

(từ 7g – 10g 40)

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

Chào cờ

Tập đọc

LT & câu

TLV

Toán

2

TĐ - KC

Chính tả

Thể dục

Toán

Chính tả

3

TĐ - KC

Toán

Toán

Tập viết

Thể dục

Ra chơi, thể dục giữa giờ

4

Toán

Mĩ thuật

TNXH

Đạo đức

TNXH

5

Thủ công

Rèn Toán (TV)

 

Âm nhạc

SHTT

 

Buổi chiều

(4 tiết- từ 13g40 – 16g 40)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

Anh văn

 

 

3

 

 

Anh văn

 

 

Ra chơi, thể dục giữa giờ

4

 

 

Tin học

 

 

5

 

 

Tin học

 

 

 

                                                                                              P. HIỆU TRƯỞNG

*GVCN dạy 01 tiết Thể dục (thứ sáu) và MT

 

                                                                                                Nguyễn Tấn Nhân