Thời khóa biểu khối 2

Thời khóa biểu khối 2

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 2A - NĂM HỌC 2017 – 2018

(Áp dụng từ ngày 15/ 01/2018)

GV: Trần Thị Minh Hiếu - Điểm trường chính Mậu Lâm Bắc

 

Buổi sáng

(từ 7g -10g40)

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

Chào cờ

Đạo đức

Tập đọc

LT & câu

TLV

2

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

3

Tập đọc

Tập viết

Chính tả

Âm nhạc

Kể chuyện

Ra chơi, thể dục giữa giờ

4

Tập đọc

Thủ công

TNXH

Chính tả

Thể dục

 

Mĩ thuật

 

 

 

SHTT

 

Buổi chiều

(từ 13g40-16g)

1

 

Rèn T.Việt

 

 

 

2

 

Rèn Toán

 

 

 

Ra chơi, thể dục giữa giờ

3

 

Thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         P. HIỆU TRƯỞNG

*GVCN dạy 01 tiết Thể dục (thứ sáu) và MT

 

                                                            Nguyễn Tấn Nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 2B - NĂM HỌC 2017 – 2018

(Áp dụng từ ngày 15/ 01/2018)

GV: Lê Thị Hường - Điểm trường chính Mậu Lâm Bắc

 

 

Buổi sáng

(từ 7g -10g40)

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

Chào cờ

Đạo đức

Tập đọc

Thể dục

TLV

2

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

3

Tập đọc

Tập viết

Chính tả

LT & câu

Chính tả

Ra chơi, thể dục giữa giờ

4

Tập đọc

Thủ công

TNXH

Âm nhạc

Kể chuyện

 

Mĩ thuật

 

 

 

SHTT

 

Buổi chiều

(từ 13g40-16g)

1

 

Rèn T.Việt

 

 

 

2

 

Thể dục

 

 

 

Ra chơi, thể dục giữa giờ

3

 

Rèn Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. HIỆU TRƯỞNG

*GVCN dạy 01 tiết Thể dục (thứ ba) và MT

 

Nguyễn Tấn Nhân

 

 

KHOÁ BIỂU LỚP 2C - NĂM HỌC 2017 – 2018

(Áp dụng từ ngày 15/ 01/2018)

GV: Lê Thị Thanh Hương, Phân trường: Thạnh Lâm

 

Buổi sáng

(từ 7g -10g40)

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

Chào cờ

Đạo đức

Thể dục

Tập viết

TLV

2

Toán

Âm nhạc

Tập đọc

Toán

Toán

3

Tập đọc

Toán

Toán

LT & câu

Chính tả

Ra chơi, thể dục giữa giờ

4

Tập đọc

Thủ công

Chính tả

Kể chuyện

TNXH

 

Mĩ thuật

 

 

 

SHTT

 

Buổi chiều

(từ 13g40-16g)

1

 

Rèn T.Việt

 

 

 

2

 

Thể dục

 

 

 

Ra chơi, thể dục giữa giờ

3

 

Rèn Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   P. HIỆU TRƯỞNG

* GVCN dạy 01 tiết Thể dục (thứ ba) và MT

 

Nguyễn Tấn Nhân