Thời khóa biểu khối 1

Thời khóa biểu khối 1

 

 THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 1A - NĂM HỌC: 2017 – 2018

(Áp dụng từ ngày 15/ 01/2018)

(GV: Đặng Thị Siêng, Phân trường: Hạnh Lâm)

Buổi sáng

(từ 7g -10g40)

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

1

Chào cờ

Học vần

Học vần

Học vần

HV - TV

2

Âm nhạc

Học vần

Học vần

Học vần

HV - TV

3

Học vần

Toán

Toán

Toán

Toán

Ra chơi, thể dục giữa giờ

4

Học vần

Đạo đức

Thể dục

Thủ công

TNXH

5

 

 

 

 

SHTT

 

Buổi chiều

(từ 13g40-16g)

 

1

Mĩ thuật

 

 

 

 

2

Rèn T.Việt

 

 

 

 

Ra chơi, thể dục giữa giờ

3

Rèn Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            *  Thể dục, MT: GVCN dạy                        P. HIỆU TRƯỞNG                                                                                                     

 

                                                                                            

                                                                                 Nguyễn Tấn Nhân

 

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 1B NĂM HỌC: 2017 – 2018

(Áp dụng từ ngày 15/ 01/2018)

 GV: Võ Thị Hạnh - Điểm trường chính Mậu Lâm Bắc

Buổi sáng

(từ 7g -10g40)

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

1

Chào cờ

Học vần

Học vần

Học vần

HV - TV

 

2

Toán

Học vần

Học vần

Học vần

HV - TV

 

3

Học vần

Đạo đức

Toán

Toán

Toán

 

Ra chơi, thể dục giữa giờ

 

4

Học vần

Âm nhạc

TNXH

Thủ công

Thể dục

 

5

 

 

 

 

SHTT

 

 

 

Buổi chiều

(từ 13g40-16g)

 

1

Mĩ thuật

 

 

 

 

 

2

Rèn T.Việt

 

 

 

 

 

Ra chơi, thể dục giữa giờ

 

3

Rèn Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Thể dục, MT: GVCN dạy                       P. HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                            

                                                                                Nguyễn Tấn Nhân

 

 

 

 

 

 

                    THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 1C NĂM HỌC: 2017 – 2018

(Áp dụng từ ngày 15/ 01/2018)

 GV: Trần Thị Thúy Hà - Điểm trường chính Mậu Lâm Bắc

Buổi sáng

(từ 7g -10g40)

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

1

Chào cờ

Học vần

Học vần

Học vần

HV - TV

 

2

Toán

Học vần

Học vần

Học vần

HV - TV

 

3

Học vần

Âm nhạc

Toán

Toán

Toán

 

Ra chơi, thể dục giữa giờ

 

4

Học vần

Đạo đức

TNXH

Thủ công

Thể dục

 

5

 

 

 

 

SHTT

 

 

 

Buổi chiều

(từ 13g40-16g)

 

1

Mĩ thuật

 

 

 

 

 

2

Rèn T.Việt

 

 

 

 

 

Ra chơi, thể dục giữa giờ

 

3

Rèn Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

            *  Thể dục, MT: GVCN dạy                             P. HIỆU TRƯỞNG                                                           

                                                                                            

 

                                                                                     Nguyễn Tấn Nhân

                               

                                                                                          

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 1D NĂM HỌC: 2017 – 2018

(Áp dụng từ ngày 15/ 01/2018)

 GV: Lại Thị Thà, Phân trường: Thạnh Lâm

 

Buổi sáng

(từ 7g -10g40)

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

1

Chào cờ

Âm nhạc

Học vần

Học vần

HV - TV

 

2

Toán

Học vần

Học vần

Học vần

HV - TV

 

3

Học vần

Học vần

Toán

Toán

Toán

 

Ra chơi, thể dục giữa giờ

 

4

Học vần

Đạo đức

TNXH

Thủ công

Thể dục

 

5

 

 

 

 

SHTT

 

 

 

Buổi chiều

(từ 13g40-16g)

 

1

Mĩ thuật

 

 

 

 

 

2

Rèn T.Việt

 

 

 

 

 

Ra chơi, thể dục giữa giờ

 

3

Rèn Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thể dục, MT: GVCN dạy                                        P. HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                                                                         

                                                                                    

                                                                                           

                                                                                    Nguyễn Tấn Nhân