Thời khóa biểu các môn chuyên

Thời khóa biểu các môn chuyên
Tài liệu đính kèm: Tải về

THỜI KHOÁ BIỂU DẠY MÔN CHUYÊN- NĂM HỌC 2017 – 2018

(Áp dụng từ ngày 15/ 01/2018)

Môn: Âm nhạc

 Gv: Phạm Tiến Bảo

Buổi sáng

(từ 7g – 10g 40)

Tiết

Thứ 2/ Lớp

Thứ 3/ Lớp

Thứ 4/ Lớp

Thứ 5/ Lớp

Thứ 6/ Lớp

 

1

 

AN(1D)

 

AN(5C)

 

 

2

AN(1A)

AN(2C)

 

AN(5A)

 

 

3

AN(4A)

AN(1C)

 

AN(2A)

 

 

Ra chơi, thể dục giữa giờ

 

4

AN(3A)

AN(1B)

 

AN(2B)

 

 

5

 

AN (5B)

 

AN(3D)

 

 

Buổi chiều(từ 13g00 – 16g 40)

 

1

 

 

AN(3B)

 

 

 

2

 

 

AN(3C)

 

 

 

3

 

 

AN(4B)

 

 

 

Ra chơi, thể dục giữa giờ

 

4

 

 

AN(4C)

 

 

 

5

 

 

AN(4D)

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                                                P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                               Nguyễn Tấn Nhân

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU DẠY MÔN CHUYÊN - NĂM HỌC 2017 – 2018

(Áp dụng từ ngày 15/ 01/2018)

MÔN: TIN HỌC

GV: Nguyễn Thị Phụng

Buổi sáng

(từ 7g – 10g 00)

Tiết

Thứ 2/ Lớp

Thứ 3/ Lớp

Thứ 4/ Lớp

Thứ 5/ Lớp

Thứ 6/ Lớp

 

1

Tin (3B)

 

 

Tin (4C)

Tin (4B)

 

2

Tin (3B)

 

 

Tin (4C)

Tin (4B)

 

3

Tin (3C)

 

 

 

Tin (4D)

 

Ra chơi, thể dục giữa giờ

 

4

Tin (3C)

 

 

 

Tin (4D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều(từ 13g40 – 16g40)

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

Tin (4A)

Tin (5C)

Tin (5A)

 

 

3

 

Tin (4A)

Tin (5C)

Tin (5A)

 

 

Ra chơi, thể dục giữa giờ

 

 

4

 

Tin (3A)

Tin (3D)

Tin (5B)

 

 

5

 

Tin (3A)

Tin (3D)

Tin (5B)

 

 

 

 

 

                 

                                                              P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                             Nguyễn Tấn Nhân

 

 

 

 

  THỜI KHOÁ BIỂU DẠY MÔN CHUYÊN - NĂM HỌC 2017 – 2018

(Áp dụng từ ngày 15/ 01/2018)

MÔN: ANH VĂN

 GV: Huỳnh Thị Mỹ Nhân

Buổi sáng

(từ 7g – 10g 00)

Tiết

Thứ 2/ Lớp

Thứ 3/ Lớp

Thứ 4/ Lớp

Thứ 5/ Lớp

Thứ 6/ Lớp

 

1

Anh (3C)

 

 

 

Anh (4D)

 

2

Anh (3C)

 

 

 

Anh (4D)

 

3

Anh (3B)

 

 

Anh (4C)

Anh (4B)

 

Ra chơi, thể dục giữa giờ

 

 

4

Anh (3B)

 

 

Anh (4C)

Anh (4B)

 

5

 

 

 

 

 

 

 

)

Buổi chiều(từ 13g40 – 16g 40)

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

Anh (3A)

Anh (3D)

Anh (5B)

 

 

3

 

Anh (3A)

Anh (3D)

Anh (5B)

 

 

Ra chơi, thể dục giữa giờ

 

 

4

 

Anh (4A)

Anh (5C)

Anh (5A)

 

 

5

 

Anh (4A)

Anh(5C)

Anh (5A)

 

 

 

 

 

 

                 

                                                          P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                         Nguyễn Tấn Nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU DẠY MÔN CHUYÊN- NĂM HỌC 2017 – 2018

(Áp dụng từ ngày 15/ 01/2018)

MÔN: THỂ DỤC

GV: Phạm Minh Chánh

Buổi sáng

(từ 7g – 10g 00)

Tiết

Thứ 2/ Lớp

Thứ 3/ Lớp

Thứ 4/ Lớp

Thứ 5/ Lớp

Thứ 6/ Lớp

 

1

 

 

TD (2C)

TD (2B)

 

 

2

TD (4A)

 

TD (3D)

TD (5C)

 

 

3

TD (5A)

 

TD (4A)

TD (5B)

 

 

Ra chơi, thể dục giữa giờ

 

4

TD (5B)

 

TD (3A)

TD5A

 

 

5

TD (5C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN(2D)

 

Buổi chiều(từ 13g40 – 16g 00)

 

1

 

 

 

 

 

 

2

TD (4B)

TD (4B)

 

 

TD (3B)

 

3

TD (4C)

TD (4D)

 

 

TD (4C)

 

Ra chơi, thể dục giữa gi

 

4

TD (4D)

TD (2A)

 

 

TD (3C)

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN(2D)

                 

                                                              P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                             Nguyễn Tấn Nhân