01/02/18  Chuyên đề Giáo dục  255
Thời khóa biểu khối 4
 01/02/18  Chuyên đề Giáo dục  394
Thời khóa biểu khối 5
 01/02/18  Chuyên đề Giáo dục  530
Thời khóa biểu khối 3
 01/02/18  Chuyên đề Giáo dục  191
Thời khóa biểu các môn chuyên
 01/02/18  Chuyên đề Giáo dục  203
Thời khóa biểu khối 2
 01/02/18  Chuyên đề Giáo dục  162
Thời khóa biểu khối 1